Thursday, September 6, 2012

Miyamoto Musashi fighting a bat(via zerkalomiroir)

Tsukioka Yoshitoshi, Miyamoto Musashi fighting a bat, 1867

No comments: